Historie

Klubu chovatelů
 bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků.

Psal se rok 1979 a 18 chovatelů - nadšenců se rozhodlo,
že založí klub chovatelů
bažantů a okrasného vodního ptactva.
Důvodem byla potřeba lepší spolupráce
chovatelů
a jednodušší organizování aktivit vedoucích k záchraně ohrožených

druhů ptáků. A tak 14.července 1979 se začala psát naše historie.
 V roce 1980
byla v klubu zavedena evidence světově chráněných druhů
z Červené knihy IUCN
a Washingtonské konvence.
 Zároveň s tím byly zavedeny registrované chovy

 a plemenná kniha na málo chované druhy.
Toto vše přineslo výsledky ve formě
vyšších odchovů i u vzácných druhů.
Z klubových zájezdů do zahraničí (NDR)

se k nám začaly dostávat nové druhy a jedinci na osvěžení krve
 a zároveň
nové poznatky ze zaběhnutých chovatelských zařízení.
Jak šly roky tak přibývalo
členů a zároveň množství chovaných druhů
 a jejich odchovy. Klubové aktivity
ve formě prezentace
na různých výstavách (Exota,..), besed, veterinárních předná
šek,
zahraničních zájezdů,... byly a jsou samozřejmou součástí naší činnosti.

Pro lepší informovanost členů klubu je od roku 1990 vydáván časopis "Občasník".
 Od roku 2004 je občasník vydáván jen jednou za dva roky jako adresář členů klubu.
V roce 1993 se klub rozšířil o chovatele okrasných holoubků a zároveň se změnil
i název klubu do dnešní podoby. Naše činnost se značně rozvíjela i v souvislosti
s tím, že členy našeho klubu jsou nejen naše zoologické zahrady ale i mnoho
zahraničních chovatelů.
Dalším důležitým bodem v historii klubu se pak stává 25. duben 2015
kdy na výroční členské schůzi byla jednohlasně ukončena vazba na ČSCH
a zároveň s tím nově přičlenění jako sekce do KPEPu (Klub přátel exotického ptactva).
S tím přicházejí nové možnosti aktivní chovatelské spolupráce.